Ανάλυση

Σχεδιασμός

Πρωτοτυποποίηση

Μελέτη Εφικτότητας

Παραγωγή

Ποιοτικός Έλεγχος

Συσκευασία

Διάθεση