Κωδικός Κατηγορίας : (047)

Περιγραφή : Πείρος Ασφαλείας για Επάλληλα Συρόµενα Κουφώµατα

Διαστάσεις : 10, 13 cm

 

 

 

 

 

 

Τεχνικό Φυλλάδιο :